Timemore Chestnut Nano Plus (Spike to Cut) – Đâm cắt – xắt vụn siêu tốc

3.050.000 VNĐ 2.750.000 VNĐ